O nas

Stowarzyszenie REVITALNI zarejestrowałyśmy w XII Wydziale Gospodarczym KRS wpisem z dnia 08.01.2021 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy. Działalność w sposób niesformalizowany prowadziłyśmy znacznie wcześniej, a Stowarzyszenie założyłyśmy po to by wspólnie z Wami ratować Nas ludzi i wszystko to co nas otacza, a jest niewłaściwie eksploatowane i niszczone na skutek złego gospodarowania, zaniedbań, świadomej destrukcji czy też z przyczyn losowych. 

Główny cel naszej  działalności jest ukryty w nazwie Stowarzyszenia: REVITALNI to dosłownie: ożywieni, przywróceni do życia, stąd naszą pomoc dedykujemy bez ograniczeń wszystkim tym, którym jest ona potrzebna do podjęcia działań i wyjścia z sytuacji kryzysowej

VITALNY – to optymalny stan (zdrowia, kondycji ect.) ale i satysfakcjonująca nas aktywność dająca spełnienie, uwalniająca twórczą energię. Stan ożywienia i przywrócenia do życia. 
REVITALNI ożywiają i „przywracają do życia”: osoby w trudnej sytuacji życiowej, – lokalne społeczności,  – budynki, ulice, dzielnice, wsie oraz miasta,  – obiekty zabytkowe (w tym m.in. mieszkaniowe, poprzemysłowe, powojskowe, zabytki natury) wraz ze świadomym kształtowaniem tożsamości kulturowej danego obszaru, – przedsiębiorczość i funkcje społeczno-gospodarcze, – instytucje samorządu terytorialnego, – środowisko naturalne

My wiemy, że rewitalizacja to bardzo skomplikowany  proces, ale nie zniechęci Nas zupełnie nic ! by dzięki działaniu REVITALNYCH świat wokół nas wszystkich był piękniejszy, bez przemocy, patologii, wykluczenia społecznego i rozwijał się bez negatywnych konsekwencji dla przyszłych pokoleń. Funkcję Zarządu Stowarzyszenia pełnią społecznie Katarzyna Bigosińska, Jolanta Siewniak oraz Renata Wawrzak, a Koordynatorem Krajowym jest Marta Kukulska. Każda z osób – Członków Założycieli Stowarzyszenia ma swoją własną historię, która doprowadziła Nas wszystkich do wspólnej idei REVITALNYCH i uświadomiła Nam jak bardzo działalność Stowarzyszenia jest potrzebna.

Ideą, jaka od początku przyświeca Naszym działaniom, jest wyrównywanie szans pomiędzy: – osobami, które  bywają bezradne w obliczu kryzysu, a tymi którzy świetnie radzą sobie w życiu, – obszarami zdegradowanymi  o niskim poziomie rozwoju, a tymi gospodarczo rozwiniętymi.

Pragniemy usuwać bariery formalne, mentalne, infrastrukturalne, techniczne, ekonomiczne i środowiskowe.

Pragniemy stymulować rozwój, integrować i jednoczyć społeczeństwo oraz instytucje we wspólnych celach jednocześnie chroniąc dziedzictwo i tożsamość kulturową oraz środowisko naturalne.