Aktualności

Rewitalizacja staje się kluczowym elementem rozwoju miast.

Przeciwdziałając negatywnym zjawiskom oraz stymulując rozwój społeczny i gospodarczy pozwala na pobudzanie wzrostu, przeciwdziałanie marnotrawieniu zasobów oraz kształtowanie w sposób świadomy wartości i odrębności lokalnych.

Rewitalizacja  nie jest jedynie przebudową lub adaptacją budynków, ale jest przede wszystkim rozwiązywaniem problemów społecznych, poprawą warunków mieszkaniowych, poprawą przestrzeni publicznych, nadawaniem nowych i brakujących funkcji “zapomnianym obszarom” oraz zwiększaniem atrakcyjności gospodarczej, kulturowej i środowiskowej.

Naszą Misją jest prowadzenie działań w sposób zintegrowany terytorialnie, w dialogu z lokalną społecznością i wszystkimi interesariuszami, którzy powinni włączyć się w te działania. Przyczyny i skutki procesu rewitalizacji wykraczają poza obszar bezpośredniego prowadzenia działań i mają szerszy kontekst społeczny i terytorialny dlatego też  przed przystąpieniem do działań rewitalizacyjnych konieczne jest szerokie spojrzenie na powiązania
i zależności pomiędzy obszarem całego miasta, a obszarem kryzysowym wyznaczonym do rewitalizacji.